In onze praktijk kunnen kinderen en jongeren terecht voor advies, onderzoek en behandeling van:

  • Articulatieproblemen en fonologische problemen
  • Afwijkend mondgedrag en foutieve slikgewoonten
  • Leerproblemen (rekenen, spelling en lezen)
  • Taalproblemen

Articulatieproblemen en fonologische problemen

 

Articulatieproblemen

We spreken van articulatieproblemen wanneer het kind moeite heeft met de uitspraak (motorische productie) van één of meerdere klanken. Het kind kan deze klank(en) vervormen, vervangen door een andere klank of weglaten. Tijdens een logopedisch onderzoek worden de moeilijkheden duidelijk in kaart gebracht en vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld.

Fonologische problemen

Een verminderde spraakverstaanbaarheid ligt vaak aan de basis bij de aanmelding van deze problematiek. Kinderen gaan letters weglaten of vervangen door andere. Vb. /geel/🡲/geej/, /paraplu/🡲/papu/, /tim/🡲/kim/,…

Fonologische problemen doen je op het eerste zicht denken aan articulatieproblemen. Maar de oorzaak van een fonologisch probleem is talig. Deze problematiek vereist een geheel andere aanpak dan articulatieproblemen. Tijdens een logopedisch onderzoek worden de fonologische processen in kaart gebracht en wordt er nagegaan of deze nog voorkomen op de leeftijd van het kind. Vervolgens wordt er een behandelplan op maat opgesteld.

Afwijkende mondgedrag en foutieve slikgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zoals duimzuigen, open mondgedrag, mondademen, bijtgewoonten en/of een foutief slikgedrag hebben een negatieve invloed op het gebit en de spraak. Tijdens het logopedisch onderzoek worden de afwijkende gedragingen in kaart gebracht. De therapie is gericht op het afleren van de afwijkende gewoonten en het aanleren van correcte gedragingen. De therapie wordt vaak opgestart in samenwerking met de behandelende tandarts of orthodontist.

Leerproblemen (rekenen, spelling en lezen)

Wanneer het leren rekenen, schrijven en/of lezen moeilijk op gang komt en extra ondersteuning door de school en de thuissituatie  weinig effect blijkt te hebben, kan er sprake zijn van leermoeilijkheden. Kinderen worden dan vaak verwezen naar een logopedist voor verder onderzoek. Afhankelijk van de aanmelding worden gedurende het logopedisch onderzoek reken-, schrijf- en/of leestesten afgenomen. Op deze manier wordt nagegaan waar de moeilijkheden zich situeren. De basisproblemen worden eerst aangepakt en zo systematisch verder opgebouwd. Het is vaak zo dat de leerinhouden van de school niet overeenkomen met de inhoud van de logopedische therapie. Een goede communicatie tussen de logopedist en de school is heel belangrijk.

Taalproblemen

Taalproblemen kunnen binnen verschillende taaldomeinen tot uiting komen: woordenschat, zinsbouw, morfologie, taalbegrip,… Tijdens het logopedisch onderzoek worden deze verschillende taaldomeinen in kaart gebracht aan de hand van een taaltest. De moeilijkheden en uitvallen die het kind vertoont tijdens deze test, vormen de basis voor het behandelplan.
Alvorens taaltherapie opgestart kan worden moet er een gehoor- en intelligentieonderzoek plaatsvinden. Het gehooronderzoek kan uitgevoerd worden door een NKO-arts. Het intelligentieonderzoek kan door een psycholoog afgenomen worden.