Werkwijze

Aanmelding

Een aanmelding kan op eigen initiatief of na verwijzing door een leerkracht, zorgcoördinator, CLB, huisarts, geneesheer-specialist … Dit kan telefonisch of via het online aanmeldingsformulier.

Een eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek wordt gevraagd naar de problematiek en worden persoonlijke gegevens genoteerd. U krijgt informatie over de werking van de praktijk, de gebruikte tarieven en terugbetalingsmogelijkheden. Indien er geen wachtlijst aanwezig is, wordt onmiddellijk een afspraak vastgelegd voor het logopedisch onderzoek. Indien u nog niet in het bezit bent van een voorschrift ‘logopedisch bilan’, dient u eerst langs de huisarts of een geneesheer-specialist te gaan (neus-keel-oorarts, kinderarts, neuroloog,…). Dit heeft u nodig om een logopedisch onderzoek te laten uitvoeren.

Onderzoek en adviesgesprek

Vervolgens vindt een uitgebreid diagnostisch onderzoek plaats. Afhankelijk van het probleem kan dit meerdere sessies in beslag nemen. Hiervan wordt een verslag gemaakt.
Na het onderzoek volgt een adviesgesprek. De resultaten en behandelingsmogelijkheden worden samen met u besproken. U krijgt het verslag mee waarin de resultaten van het onderzoek beschreven staan. Indien therapie aangewezen is, bezorgt u het verslag aan de geneesheer-specialist die u een voorschrift voor logopedische therapie bezorgt.

Therapie

Een therapiebeurt duurt 30 of 60 minuten. De behandelingen gaan door in de praktijk.
In bepaalde gevallen is therapie aan huis of op school mogelijk. Dit laatste gebeurt steeds in samenspraak met de schooldirectie en leerkracht.

Tarieven

Prestatie
Honoraria Terugbetaling Remgeld
Logopedisch onderzoek (30 min.) € 50 € 26,44 € 23,56
Individuele sessie van 30 min. € 38 € 22,98 € 15,02
Individuele sessie van 60 min. € 76 € 46,20 € 29,80

Verhoogde Tegemoetkoming

Bij bepaalde toestanden zoals een laag inkomen, invaliditeit hebben sommige personen recht op een verhoogde tegemoetkoming en krijgen een hoger bedrag terugbetaald. Contacteer uw ziekenfonds als u denkt hiervoor in aanmerking te komen.

Voor mensen met een verhoogde terugbetaling, blijft het wettelijk verplicht om het conventietarief toe te passen, namelijk 36,14. Voor hen verandert er niets, het tarief blijft €2 / 30 min.€4,5 / 60 min. en €3 per 30 min. onderzoek.

Veelgestelde vragen

Wanneer moet ik/mijn kind naar de logopediste?

  • Gaat het lezen moeilijk of traag?
  • Wordt de /ie/ wel eens verwisseld met de /ei/, of is /d/ en /b/ hetzelfde?
  • Hoofdletters en leestekens gebruiken, wat is dat?
  • Zijn de splitsingen of maaltafels moeilijker dan verwacht?
  • Lukt het niet om alle klanken juist uit te spreken?
  • Zit de tong tussen de tanden bij het uitspreken van bepaalde klanken of tijdens het slikken?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Wanneer u bezorgd bent over het leertraject, de taal, articulatie of het mondgedrag van uw kind, kan u in onze praktijk terecht. We onderzoeken of er sprake is van een probleem en bekijken samen of logopedische therapie aangewezen is.

Volgt er altijd behandeling na een logopedisch onderzoek?

Neen, nadat het logopedisch onderzoek werd uitgevoerd, zal de logopedist het verslag bespreken met de ouders. Opstart van de behandeling gebeurt steeds in samenspraak met de ouders.

Wordt het logopedisch onderzoek altijd terugbetaald?

Neen, dit is afhankelijk van de ernst van de problematiek, de behaalde resultaten op de logopedische testen en de beslissing door de adviserend geneesheer van de mutualiteit.

Wat als er geen terugbetaling door de gewone verzekering mogelijk is?

Indien u bent aangesloten en lidgeld betaalt bij uw ziekenfonds, zorgen deze voor een aanvullende verzekering waarop u beroep kan doen om een deel van logopedische sessies terugbetaald te krijgen. Hoeveel sessies, voor welke periode en hoeveel er terugbetaald wordt is afhankelijk van de mutualiteit waarbij u bent aangesloten. Onderzoek wordt hierbij niet terugbetaald.

Kan ieder kind, ongeacht de leeftijd, 60 minuten therapie volgen?

Neen, vanaf 1 januari 2013 wordt een logopediesessie van 60 minuten of meer voor kinderen jonger dan 10 jaar niet meer terugbetaald door de ziekteverzekering. Enkel sessies van 30 minuten zullen nog terugbetaald worden. Na de leeftijd van tien jaar zullen sessies van een uur logopedie bij kinderen terugbetaald worden.

Kan een kind uit het eerste leerjaar logopedische begeleiding krijgen voor lezen, rekenen of spellen?

Een kind moet minstens 6 maanden lager onderwijs genoten hebben om logopedische testen voor lezen, rekenen of spellen te kunnen afnemen.

Dient een ouder aanwezig te zijn bij de logopediesessies van zijn/haar kind?

In sommige gevallen is het aangewezen dat de behandeling wordt meegevolgd. Ouders kunnen zo bijvoorbeeld ingeschakeld worden als co-therapeut. Dit kan in overleg besproken worden. Er kan op regelmatige basis ook een oudergesprek plaatsvinden.

Voor meer info kan u zich steeds wenden tot de logopediste.